Algemene voorwaarden

 Artikel 1 : Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 : Algemeen
1. De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en
offertes terzake van de door Aimmea verleende diensten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt
afgeweken in offertes en/of overeenkomsten.

Artikel 3 : Aanbiedingen en offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij
anders aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 : Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 : Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever
zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien
de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen
worden toegerekend.

 

Artikel 6 : Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde
tijd, namelijk de duur van de opdracht.

Artikel 7 : Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden
worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 8 : Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer
aan te geven wijze.
2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten
periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 9 : Onderzoek, reclames, klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer
in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10 : Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer
recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies,
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer
zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties
voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor, noch verplicht worden tot
vergoeding van, schade van welke aard ook, ontstaan aan onder haar beheer gegeven goederen
of als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven,
weergeven en uitvoeren van de verleende diensten.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer
is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 12 : Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens
de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten
nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.

Artikel 13 : Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.

Artikel 14 : Geschillen
1. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen partijen
in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechterlijke macht.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 : Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 : Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder nr. 72604174.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het totstandkomen van de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.